Tên khách hàng:

Hình thức: Tờ rơi

Chi phí dự tính: 100.000 – 400.000đ

Thời gian thực hiện: 2-3 ngày

Độ khó: Trung bình