Tên khách hàng: 56 Wine

Hình thức: Thiết kế menu

Chi phí dự tính: 1.000.000 – 2.000.000

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày