Tên khách hàng:

Hình thức: Menu

Chi phí dự tính: 200.000 – 500.000đ

Thời gian thực hiện: 2-5 ngày

Độ khó: Trung bình